Bolagsstyrning

Projektengagemang Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Bolagsstyrning handlar om förhållandet mellan aktieägarna och bolagets styrelse och vd/koncernchef. Koncernens bolagsstyrning grundar sig på svensk lagstiftning och bolagsordning samt övriga relevanta lagar och regler. Projektengagemangs övergripande mål är att skapa långsiktigt värde för sina aktieägare och andra intressenter. En förutsättning för detta är en väl fungerande bolagsstyrning och kännetecknas av en effektiv organisationsstruktur, system för intern kontroll och riskhantering samt transparens.