PEs högsta beslutande organ är bolagsstämman (årsstämman). Utöver årsstämman kan extra bolagsstämmor sammankallas. Årsstämman väljer bolagets styrelse och revisorer samt beslutar bland annat om arvoden till styrelsen.

Till årsstämmans uppgifter hör också att fastställa bolagets balans- och resultaträkningar, att besluta om disposition av resultatet av verksamheten samt att besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. Bolagets årsstämma skall hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret.

Vid årsstämman har varje aktieägare som är registrerad i aktieboken per avstämningsdagen och som anmält sitt deltagande rätt att delta, personligen eller genom ombud med fullmakt. Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

Kallelse till årsstämma och extra bolagstämma, liksom andra meddelanden till aktieägarna, skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Läs mer om valberedningen »

 

Årsstämma 2017
Kallelse årsstämma 2017
Protokoll årsstämma 2017
Årsredovisning 2016
Valberedningens motiverade förslag till beslut 2017
Fullmaktsformulär årsstämma 2017

Årsstämma 2016
Kallelse årsstämma 2016
Protokoll årsstämma 2016
Årsredovisning 2015
Valberedningens motiverade förslag till beslut 2016
Bolagsordning