OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar för förnybar energi i Norden. Antalet projekt som hanteras av bolaget ökar och därmed ökar även behovet av att stärka och effektivisera bolagets interna arbetssätt.

Som en del i bolagets målsättning att behålla en god kvalitet vid projektgenomförande utan betydande förstärkningar av de personella resurserna, fick PE uppdraget att definiera utvecklingsbehovet med avseende på aktuell projektstruktur.

Arbetet genomfördes i tre steg. Först identifierades nuläget, genom intervjuer. Därefter utvecklades, i samråd med uppdragsgivaren, ett förslag på förnyad struktur för effektivare hantering av delleveranser och tydligare ansvarsfördelning med avseende på såväl projektmål som övergripande mål. Avslutningsvis definierades behovet av utveckling inom områdena arbetsroller, ansvarsfördelning, rutiner och verktyg, i samverkan med en intern arbetsgrupp.