PEs övergripande målsättning är att skapa värde för aktieägarna och andra intressenter genom en lönsam och hållbar tillväxt. Genom att arbeta målmedvetet med genomförandet av en tydlig strategi samt med tydliga finansiella mål ska den övergripande målsättningen om lönsam hållbar tillväxt nås.

Tillväxt
PE skall nå en genomsnittlig årlig tillväxt på 15 procent.

Resultat
PE skall nå en rörelsemarginal på EBITA nivå som överstiger 8 procent över en konjunkturcykel.