PEs övergripande målsättning är att skapa värde för aktieägarna och andra intressenter genom en lönsam och hållbar tillväxt. Genom att arbeta målmedvetet med genomförandet av en tydlig strategi samt med tydliga finansiella mål ska den övergripande målsättningen om lönsam hållbar tillväxt nås.

Finansiella mål

Lönsamhetsmål

  • PE ska ha en EBIT-marginal som överstiger 8 procent över en konjunkturcykel

Finansiell styrka

  • PE ska över tid vara nettoskuldsatt
  • PEs nettoskuld ska understiga 2,0 gånger EBITDA över en konjunkturcykel

Marknadsposition

  • Topp 5 i Sverige omsättningsmässigt
  • Varumärket skall vara bland de starkaste i branschen
  • Börsfähiga 2017

Medarbetare

De bästa medarbetarna genom decentraliserat ansvar