Börsmeddelande

Korrigering av Projektengagemangs klassificering av skulder i koncernens rapport för det tredje kvartalet 2017

Projektengagemang korrigerar klassificeringen av långfristiga samt kortfristiga skulder i rapporten för det tredje kvartalet 2017 enligt tabellen nedan. Omklassificeringen påverkar inte omsättning eller resultat.

Mkr Rapporterat kv 3 Korrigerat kv 3
Långfristiga skulder 355,8 187,8
Kortfristiga skulder, upplupna kostnader 122,8 290,8
Uppskjuten skatteskuld 10,1 10,1
Summa skulder 488,7 488,7

 

Ladda ned pressmeddelande
Peter Sandberg
Finanschef (CFO)
+46 10-516 03 67
Gå till pressmeddelanden