Miljö

På PE finns gedigen erfarenhet av uppdrag kopplade till flertalet miljöfrågor samt föroreningstyper. Vi är specialister inom våra respektive kompetensområden.

 • MKB för olika verksamheter inom industri, byggprojekt, infrastruktur och gruvor
 • MKB för olika typer av planer
 • Tillstånds- och anmälningsärenden enligt miljölagstiftningen
 • Åtgärdsutredningar
 • Olika typer av miljörådgivning
 • Byggnadsmiljö
 • Miljörevisioner (Due Dilligence fas 1 och 2)
 • Geologisk kartering och borrkärneloggning
 • GIS-lösningar

Våra specialister har dokumenterat lång erfarenhet inom:

 • Undersökningar av förorenade områden (mark, grundvatten och sediment)
 • Ytvatten, sediment och våtmarker
 • Åtgärdsförberedande utredningar
 • Riskbedömningar och framtagande av platsspecifika riktvärden för föroreningar i mark och grundvatten
 • Radonutredningar (inomhus och utomhus)
 • Upphandling och uppdragsledning av saneringsentreprenader

Vi planerar och utför efterbehandling så som:

 • Rivning- och sanering av byggnader
 • Efterbehandling av förorenad mark
  • In-situ saneringar i mark, grundvatten och berggrund
  • Schaktsaneringar

Inom Projektengagemang finns stor erfarenhet av att jobba i internationella projekt; både för svenska ägare och för multinationella industrikoncerner och investeringsbanker. Vi har goda kunskaper om de nordiska miljölagstiftningarna och hur dessa skall tillämpas teoretiskt och praktiskt. Vi arbetar både efter svensk standard såväl som efter de högsta internationella krav, till exempel US EPA.  

Anders Attelind
+46 10-516 02 07