Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting (SLL) har ett tioårigt investeringsbehov i nivån 60-70 miljarder fördelat på hundratals projekt. För att säkerställa ett effektivt nyttjande av skattemedel finns behov av att värdera och prioritera bland möjliga åtgärder.

PE fick uppdraget att upprätta en prioriteringsmodell där investeringsobjekt fördelade över en tioårsperiod kunde värderas av ett stort antal användare. Investeringarna skulle kunna hanteras uppdelade på trafikslag. Utfallet av prioriteringarna skulle kunna redovisas med avseende på trafikslag, hur de är fördelade över tid och relativt långsiktiga mål. 

Lösningen blev en unik modell baserad på verksamhetens definierade visioner och mål. Modellen anpassades till en IT-lösning utvecklad med standardprogramvaror. Den valda plattformen möjliggjorde att uppdraget kunde genomföras på kort tid och till en relativt låg kostnad, samt att IT-stödet kunde implementeras i verksamheten utan någon omfattande anpassning av IT-miljön eller behov av utbildning.

Foto: MTR, Ellinor Hall, Fredrik Hjerling