I Nyköping planerar Jernhusen att uppföra ett nytt resecentrum med en tillhörande parkering. Målet är att skapa ett attraktivt och praktiskt centrum som fungerar effektivt för resor till och från samt inom Nyköping. För att göra detta möjligt har PE utfört en miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning och gjort en åtgärdsutredning.

Resecentrumet skapar platser där människor kan mötas, i form av bland annat torg, parker och caféer.

PE har i uppdraget till stor del avgränsat tidigare känd mark- och grundvattenförorening, beräknat föroreningsmängder, utvärderat olika typer av åtgärdsalternativ samt upprättat en saneringsanmälan inför kommande saneringsinsats. Den miljötekniska mark- och grundvattenundersökningen var relativt omfattande och kombinerades med geotekniska moment för att undersöka schaktstabilitet, spontningsbehov och hydrogeologiska förhållanden.

Både den miljötekniska mark- och grundvattenundersökningen och geotekniken genomfördes av PE, enligt en av oss framtagen provtagningsplan. Undersökningsområdet var cirka 5 000 kvadratmeter. PE planerade även kommande saneringsåtgärd och levererade en uppskattning på vilka kostnader som skulle uppkomma i samband med saneringsåtgärden.