Statusbesiktning, Uppsala Skolfastigheter

Underhållskostnader är ofta en betydande men också osäker del av en fastighetsbudget. Med hjälp av ett begränsat antal besiktningar av byggnader och statistisk analys kan investeringsbehovet för de nästkommande fem till tio åren fastställas på kort tid och till begränsad kostnad.

Uppsala Skolfastigheter AB gav PE i uppdrag att bedöma underhållsbehovet för de kommande fem åren. Lösningen blev att kombinera teknisk och statistisk kompetens. Tekniska besiktningar genomfördes på 17 procent eller 46 stycken av byggnaderna där 1104 punkter bedömdes fördelade på 24 olika tekniska delar. Alla punkter som bedömts kräva åtgärd inom fem år har kostnadsestimerats med tre värden för min-troligt-max. 

Med stöd av principerna för successivkalkylering, och en programvara för statistisk hantering av risker och osäkerheter analyserades data och ett resultat togs fram. Resultatet gav ett investeringsspann för varje år de närmaste fem åren. Det visade också vilken byggnadskategori och vilket teknikområde som har störst investeringsbehov. Resultatet blir en mycket god grund för budgetering, teknisk planering och samlade upphandlingar av större underhållsåtgärder.

Projektet i korthet

Kund: Uppsala Skolfastigheter

Typ av uppdrag: Statusbesiktning

Projekt start: 2015

Projekt klart: 2015

Ökat värde: Kunden har på kort tid och till begränsad kostnad fått en samlad bild av investeringsbehovet för de närmaste fem åren.

Peter Johansson
Affärsutveckling
+46 10-516 01 95