Västernorrlands Landsting investerar cirka 380 mkr i ett nytt operationscentrum som beräknas vara färdigställt och i drift vid Sundsvall sjukhus under våren 2018. Projektet drivs i samverkansformen partnering där PE står för neutral partneringledning. Resultatet av projektet ska vara moderna, ändamålsenliga operationslokaler som är funktionella och framtidssäkra och som bidrar till att utveckla verksamheten.

Entreprenaden omfattar cirka 8 100 och 5 000 kvm av ombyggnads- respektive tillbyggnadsarea och ska genomföras med utökad samverkan mellan byggherre och entreprenör i form av partnering. Under hösten 2015 fick PE förtroendet att agera partneringledare för projektet.

När projekt planeras utifrån partnering ingår även att anlita en partneringledare för att leda de specifika samverkansaktiviteterna samt att vara ett projektstöd på individnivå för alla inblandade parter. Vi anlitas som neutral partneringledare, en viktig aspekt för att främja öppenhet och skapa möjligheter att agera opartiskt i alla situationer. Den specifika partneringledarkompetensen som vi besitter har gjort det möjligt för oss att tillsammans med projektgruppen bilda ett starkt och sammansvetsat lag och bygga grund för att nå framgång.

De gamla operationssalarna på sjukhuset uppfyllde inte dagens krav på storlek, arbetsmiljö och utformning. Det kommer nu att byggas 14 operationssalar, varav en hybridsal och en sal för kejsarsnitt. Tanken är att bygga för 30 år framåt, att operationssalarna därmed ska vara de modernaste och klara anpassning till framtida vård med sannolik utökad volym. Därmed måste lösningarna vara flexibla och generella. Utmaningarna för projektet är således flera. Att optimera nyttan av investerade medel samtidigt som samverkan och kommunikation med berörda intressenter främjas har varit en viktig aspekt under de första faserna. Verksamheten ska nu fortlöpa under hela byggtiden, såväl patiensflöden som risker, logistik och god vård måste hanteras med god framförhållning och kräver stort fokus på planering.

Våra insatser resulterar i delaktighet, medveten dialog och en tydlig gemensam målbild. Detta ökar möjligheten att nå högre kvalitet gällande såväl tidsaspekter, ekonomi som produktleveransen i projektet.

Bild: Jan Olby