Tändstickan 2, Göteborg

Vid Mölndalsån i Göteborg projektutvecklar Skanska Fastigheter Göteborg ett hållbart kvarter med tre kontorsbyggnader och bostäder. Kontorsbyggnaderna ska certifieras enligt Green Building och LEED Guld. PE arbetar i kontorsfastigheten Tändstickan 2 med aktiv driftuppföljning för att se till så att byggnaden uppnår den beräknade energiprestandan.

Den första delen i PEs uppdrag går ut på att lära känna byggnaden och dess installationssystem. Det görs genom att gå igenom driftkort och huvudscheman för installationssystemen, relationsenergiberäkning, platsbesök, rimlighetskontroll av givare och mätare, konfiguration av BELOK Driftanalys samt att ta fram ett första utkast till diagramstruktur och energiprognoser.

I drift- och energiuppföljningsfasen tar vi fram energiprognoser och sammanställningar av hur installationerna fungerar. Diskussioner kring detta förs i regelbundna drift- och energimöten under garantitiden och deltar gör PE, fastighetsägare, styr och drift. Det här görs för att direkt kunna ta beslut om åtgärder mot iakttagna avvikelser i funktion och energiprestanda.

Resultatet av vårt uppdrag är att den beräknade energiprestandan för Tändstickan 2 uppnås, även med något längre drifttider på ventilationen. PE har tidigare utfört samma arbete på Tändstickan, den första kontorbyggnaden i kvarteret.

Projektet i korthet

Kund: Skanska Fastigheter Göteborg

Typ av uppdrag: Energi- och driftuppföljning

Projekt start: 2016

Projekt klart: 2018

Ökat värde: Byggnaden når den tänkta energiprestandan genom våra tjänster.

Per Kempe
VVS, Innemiljö, Energi- och driftuppföljning
+46 10-516 00 21