I Täby kommun planerar man att bygga en ny förskola med tillhörande skolgård. Inför nybyggnationen genomförde PE olika typer av invändiga och utvändiga miljöutredningar för att säkerställa en trygg miljö för lek och lärande.

Innan den nya förskolan var färdigställd så behövdes en byggnad som temporärt kunde användas för förskoleverksamheten. PEs team genomförde en invändig miljöinspektion av denna byggnad som omfattade visuell inventering, provtagning av PCB i fasadfogar samt ett utlåtande kring luftkvalitet.

Inom den tilltänkta platsen för den nya förskolan säkerställde PE att utomhusmiljön uppfyllde gällande riktlinjer. PE utvärderade risk för förorening genom att kartlägga områdets historik och omgivande verksamheter i ett första steg och i ett andra steg genomfördes en översiktlig miljöteknisk markundersökning. Genom att också göra beräkningar och mätningar av bullernivåerna samt en utredning av luftföroreningshalterna i den omgivande miljön kunde PE säkerställa områdets lämplighet för en förskoleverksamhet.