PE fick i uppdrag av Fastighetskontoret i Stockholms stad att bistå med analys och strategi inför uppbyggnaden av en funktion med ansvar för förvaltning av processer, metodik, arbetssätt och IT-system. Allt för att förbättra förvaltningen av fastigheterna.

Fastighetskontorets uppgift är att förvalta fastigheter som ägs av Stockholms stad; kommersiella lokaler, saluhallar, partihandelsområden och mycket annat. IT-utvecklingen med BIM innebär ett paradigmskifte som skapar möjligheter till nya och förbättrade processer kring hanteringen av både teknisk och administrativ information om fastigheter.

PEs experter inom BIM, BSAB och processkartläggningar fick i uppdrag att arbeta fram rekommendationer samt kort- och långsiktiga strategier för det fortsatta arbetet. Vid projektets start saknades lättillgänglig och kvalitetssäkrad teknisk information om fastigheterna. Det saknades också rutiner som på ett tillfredsställande sätt säkerställde att information hanterades likformigt och uppdaterades i de befintliga systemen.

I projektet tillämpade vi vår unika metodik för implementering – Fem steg till BIM. Arbetet delades in i två huvudetapper där den första etappen handlade om informationsinsamling och problembeskrivning. Den andra etappen bestod i en djupstudie med uppdelning i 14 delområden, som till exempel datafångst, komponentavskrivning och planerat underhåll.

Vid projektets slut levererade PE tydliga rekommendationer för processer, metodik, arbetssätt och IT-system.