Vår organisation utgår ifrån människorna. Medarbetarna finns nära kunden och kan snabbt ta in fler kompetenser för att lösa komplexa uppgifter. Vi är också en växande organisation, med hög förmåga att välkomna och integrera nya medarbetare och förvärvade företag.

Kunden möter engagerade team
Du som kund möts av engagerade medarbetare som jobbar tillsammans i mindre team. Det är effektivt och det bidrar dessutom till trivsel för nya medarbetare. För att du lätt ska veta var du ska vända dig har vi delat in verksamheten i åtta affärsområden - Arkitektur, Byggnad, Brand, Risk & Skydd, El Tele & Säkerhet, Industri & Energi, Infrastruktur, VVS-design samt Projektledning & Management.

Våra affärsområden grupperar vi sedan i fyra divisioner, vilket gör PE mer överskådligt ur ett investerarperspektiv:

  • Arkitektur & Management (affärsområdena Arkitektur och Projektledning & Management)
  • Bygg & Anläggning (affärsområdena Byggnad och Infrastruktur)
  • Industri & Energi (affärsområdet Industri & Energi)
  • Installation (affärsområdena VVS-design, El, Tele & Säkerhet samt Brand, Risk & Skydd)
     

Ledningens arbete
PEs VD är underordnad styrelsen och ansvarar för bolagets löpande förvaltning och den dagliga driften. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD anges i arbetsordningen för styrelsen och instruktionen för VD.

VD ansvarar också för att upprätta rapporter och sammanställa information inför styrelsemöten och är föredragande av materialet på styrelsemötena. VD håller styrelsen kontinuerligt informerad om utvecklingen av koncernens verksamhet, omsättningens utveckling, koncernens resultat och ekonomiska ställning, viktigare affärshändelser samt varje annan händelse, omständighet eller förhållande som kan antas vara av väsentlig betydelse för bolagets aktieägare.

VD och övriga i koncernledningen har möten kontinuerligt under verksamhetsåret för att följa upp den operativa verksamhetens mål- och nyckeltalsutveckling och diskutera bolagets framtid och strategi samt fatta beslut om frågor av gemensam natur.