Vid markanvisningstävlingar finns en rad styrande dokument som ska beaktas. Det finns ofta styrdokument avseende bland annat grönytefaktor, dagvattenhantering och energisystem.

Arkitekten ska beskriva hur utformningen uppfyller eller bidrar till hållbarhetskraven. PE har hjälpt många arkitekter med handlingsplaner för hållbarhet i markanvisningstävlingar och vi har bred kunskap inom området.
 
Vi hittar kreativa lösningar som ligger i linje med arkitektens vision och som säkerställer att hållbarhetskraven är uppfyllda i bidraget.