För att kunna bedöma kostnadseffekten vid en investering är det lämpligt att räkna på livscykelkostnad.

PE hjälper kunden med kostnadskalkyler och med vad en, eller flera åtgärder kostar att genomföra över en livscykel eller en bestämd period. Vi guidar kunden i vilka kostnadsparametrar som är lämpliga att  ta hänsyn till vid beräkningen så som: investering, drift och underhåll, reinvestering och rivningskostnader. 
 
Vi har även kompetens att bistå med LCC-beräkningar som behöver göras i samband med en större investering eller i samband med exempelvis en miljöcertifiering.