Renrum är en miljö där tillverkning eller vetenskaplig forskning bedrivs, exempelvis läkemedelstillverkning, nanoteknik, operationssalar och sjukhus. Renrum har låga halter av miljöföroreningar som damm, luftburna mikrober, aerosolpartiklar och kemikalieångor. Renrum har en kontrollerad nivå av föroreningar som anges med antalet partiklar per kubikmeter vid en bestämd partikelstorlek.

Luft i en typisk stadsmiljö innehåller omkring 35 miljoner partiklar per kubikmeter i storleken 0,5 µm och större i diameter, vilket motsvarar ett renrum av klass ISO 9. Ett renrum av klass ISO 1 tillåter inga partiklar i den storleken och endast 12 partiklar per kubikmeter 0,3 µm och mindre.
 
För att garantera ett renrums funktion krävs återkommande kontroller. Det ställs höga krav på tillvägagångsmetodik i kombination med avancerad teknisk utrustning. Vi på PE har gedigen erfarenhet av att arbeta med och i renrum. Vi erbjuder bland annat kontroll av luftmängder, klassificering av partiklar, läckagetest av HEPA-filter, mikrobiologisk luftprovtagning och visualisering av luftmängder.