Projektengagemang är ett teknik- och arkitektföretag med ett komplett utbud av projektlednings- och managementtjänster inom samhällsbyggnad. Vi erbjuder utbildningar där vi delar med oss av vår kunskap. I samarbete med EGA utvecklar vi även nya utbildningar och kurser som täcker marknadens behov av kunskap inom projektledning.

 

Coachande förhållningssätt för ledare

Den här utbildningen fyller på din verktygslåda i din ledarroll och hjälper dig att stärka dina medarbetares förmåga att agera självständigt, att utvecklas och att växa genom eget ansvar. Metoder och verktyg kan användas vid utvecklingssamtal, i det ”svåra” samtalet och vid kontinuerliga uppföljningssamtal samt i daglig kommunikation med medarbetare.

Deltagare: Utbildningen vänder sig till dig som vill utveckla ditt ledarskap.
Omfattning: Två heldagar
Kontakt och anmälan: Ulrika Sarvik

Mer info om utbildningen (pdf)

 

Effektiv projektledning för samhällsbyggnadssektorn

Projektengagemang har utvecklat Sveriges första utbildning för IPMA-certifiering som vänder sig till projektledare inom samhällsbyggnadssektorn. Kursen finns tillgänglig via utbildningsföretaget EGA. Projektledarcertifiering innebär en kvalitetsstämpel av en projektledares kunskaper. Projektledare som genomför kursen kan ta nästa steg till certifiering. Certifierade projektledare blir internationellt gångbara och certifierade att arbeta inom olika branscher.

Deltagare: Utbildningen vänder sig främst till projektledare med avsikt att projektledarcertifiera sig enligt den internationella standarden IPMA, men även till den som vill fördjupa sin kunskap i projektledarteori kombinerad med praktiskt projektledarskap.
Omfattning: Tre heldagar
Kontakt och anmälan: ega.se

 

Personlig effektivitet och stresshantering

När hög arbetsbelastning påverkar resultat och hälsa på ett negativt sätt krävs förändring. Den här utbildningen hjälper dig och ditt team att skapa spelregler för ett effektivt och hållbart arbetssätt som bygger på företagskulturen och medarbetarnas egna värderingar.  Genom övningar i grupp och diskussioner skapas förståelse för teamets dynamik, styrkor och utmaningar. Målet är en sund arbetsmiljö som bygger på en stark vi-känsla samt förmåga att prioritera och delegera.

Deltagare: Team som vill effektivisera arbetssätt och stärka vi-känslan.
Omfattning: Två heldagar
Kontakt och mer information: Ulrika Sarvik

 

Projektledning i produktionsskedet

Den här kursen fokuserar på att förstå och kunna utveckla sina färdigheter för projektledning i produktionsskedet. Kursen går bland annat igenom hantering och uppföljning av tid, kostnad och kvalitet, exempel på mallar och verktyg, övningsprojekt samt ledarskap och att leda utan formell makt. Med en väl fungerande samordning och en kraftfull styrning skapar du förutsättningarna för att genomföra ett kostnadseffektivt och tidsoptimerat projekt. Kursen genomförs i samarbete med utbildningsföretaget EGA.

Deltagare: Utbildningen vänder sig till dig som är byggledare, produktionsledare, arbetsledare, platschef eller liknande och som är verksam inom framförallt produktionsskedet av mindre till medelstora byggprojekt.
Omfattning: Två heldagar
Kontakt och anmälan: ega.se

 

Projekteringsledning 

Projekteringsprocessen är en väldigt viktig del i ett byggprojekt där många förutsättningar formuleras som blir helt avgörande för ett framgångsrikt projekt. Den här kursen ger dig som projekteringsledare nya insikter om projekteringsprocessen,  den ökar din kunskap om att leda grupper och styra mot uppställda mål. Den ger dig även en ökad helhetssyn för hela byggprocessen samt insikter i ansvaret som projekteringsledare. Kursen genomförs i samarbete med utbildningsföretaget EGA.

Deltagare: Kursen vänder sig till dig som arbetar som projekteringsledare och som vill ta ett större ansvar och få en ökad förståelse för projekteringsskedets processer.
Omfattning: Två heldagar
Kontakt och anmälan: ega.se

 

Meningen med BIM 

Den här kursen förklarar konceptet BIM, hur det har utvecklats de senaste åren och var branschen är idag. Kursen tar bland annat upp kommunikationsstrukturer i projekt och process, projekteringsprocessen ur ett kvalitetsperspektiv, objektsorienterad projektering och förvaltning samt BIM-data som underlag för projektportföljstyrning av planerat underhåll. Målet med kursen är att få förståelse och kunskap för att kunna nå nytta genom BIM i förvaltning och projekt. 

Deltagare: Kursen vänder sig till dig som är fastighetsägare, projektbeställare, projektledare eller till dig som vill få en övergripande förståelse för BIM.
Omfattning: En heldag
Kontakt och anmälan: Ulrika Sarvik

 

Partnering 

Partnering är en modell för genomförande av entreprenader som är inriktad på samverkan mellan beställare och entreprenör i ett antal frågor som rör projektet. Det är ett strukturerat sätt för beställare att få ökad kontroll över byggprojektet och att även få entreprenören mer delaktig i och verka för de projektspecifika målen. Ett lyckat partneringprojekt medför att tvister elimineras, samtidigt som projektet håller både budget och tidsplan och/eller andra projektspecifika mål. Den här kursen ger dig övergripande kunskap om hur ett partneringprojekt kan läggas upp, vilka krav det ställer på både beställare och entreprenör och dess bemanning samt för vilka typer av projekt det är mest lämpligt. 

Deltagare: Det är en fördel om du som deltar har grundläggande kunskaper i AB 04 och ABT 06.
Omfattning: En heldag
Kontakt och anmälan: Märit Bodaxell eller Ulrika Sarvik

 

Att planera och styra projekt

Den här kursen ger dig möjlighet att lära dig grunderna i planering för att nå en framgångsrik projektledning: prioritera, strukturera, kommunicera, dokumentera och entusiasmera. I kursen får du en djupare förståelse för kostnadsstyrning, tidplanering, riskanalyser samt den planering som måste föregå dessa områden för att skapa planer som håller. Korta teoretiska inslag kring allmänna principer för projektledning varvas med att deltagarna får planera ett exempelprojekt hämtat från byggbranschen. Kursen genomförs i samarbete med utbildningsföretaget EGA.

Deltagare: Kursen vänder sig till dig som har några års erfarenhet av praktiskt arbete i projektform.
Omfattning:  Två heldagar
Kontakt och anmälan: ega.se

 

IPMA-förberedande projektledarutbildning

Den här kusen ger dig, utöver grunderna i projektledning, en förståelse för hur samhällsbyggnadssektorns nomenklatur förhåller sig till IPMA. Det är en förberedande projektledarutbildning för dig som har planer på att verifiera dina kompetenser i ett IPMA-certifikat. Under tre dagar går vi igenom grunderna i projektledning kopplat till byggprocessens skeden, där vi kombinerar generell projektledningsteori med byggprojektets unika behov. Korta teoretiska inslag kring allmänna principer för projektledning varvas med övningar. Stort fokus läggs på ledarskap, både det personliga och att leda andra.

Deltagare: Kursen vänder sig till dig som har några års erfarenhet av praktiskt arbete i projektledning och helst har en ambition att genomföra en IPMA-certifiering.
Omfattning: Tre heldagar samt en kvällsaktivitet
Anmälan och förberedelse: Efter att du anmält dig kommer kursledaren att skicka ut en länk till en beteendeanalys via Extended DISC. Det är ett obligatoriskt inslag att du genomför ett enkelt personlighetstest då det ligger till grund för kursen.
Kontakt och anmälan: Märit Bodaxell

 

Referenser inom Utbildning
Visa alla referenser