Verksamhetsutveckling handlar om ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete som omfattar alla i verksamheten. Ett sådant arbete bidrar till att uppnå största möjliga kundvärde i alla led till lägsta möjliga kostnad.

Med bred kompetens från olika branscher utvecklar vi strukturer, arbetssätt och stöder er organisation i förändringsarbetet. Vi erbjuder följande tjänster inom verksamhetsutveckling:

Processutveckling
Processer handlar om att förstå ett flöde tvärs genom en verksamhet och att optimera utifrån flödet. Behovet av att kartlägga en organisations processer uppkommer ofta inför en förändring. Tillsammans med kunden kartlägger vi hur processen bidrar till verksamhetens övergripande strategi för att förstå om processen har rätt fokus och för att kunna prioritera rätt förbättringsinsatser. Vi genomför analyser och förstudier, leder workshops och seminarier samt håller utbildningar. Vi är även kundens rådgivare som coach eller mentor i både initiering, genomförande och implementering.

Förändringsledning
Ett framgångsrikt förändringsarbete fokuserar på kultur- och personalfrågor - målet är att skapa förståelse för förändringen samt att väcka medarbetarnas engagemang. Arbetet innebär att leda förändringar utifrån ett affärsmässigt och mänskligt perspektiv - syftet är att skapa de bästa förutsättningarna för att implementera förändringar i verksamheten som i sin tur ökar verksamhetens förmåga att prestera och leverera. PEs förändringsledare är skickliga kommunikatörer med lång erfarenhet av affärsutveckling.

Affärsutveckling
Tjänsten affärsutveckling erbjuder stöd i att utveckla er företagsstrategi - att få en helhetssyn på omvärlden, företaget och dess affärer. Vi tittar på er utvecklingsprocess för vision, mål och strategi och stöttar er i att tydliggöra er affär och få fram de styrmedel som behövs för att nå upp till de satta målen. Vi arbetar även med processkartläggning, ledningsprocesser och kan se över er organisationsform för att era affärer ska kunna leverera det resultat ni förväntar er.

Organisationsutveckling
Tillsammans med kunden utvecklar vi organisationens förmåga att prioritera så att önskad effekt uppnås utifrån företagets och organisationens mål. Analys och utveckling av organisationens strukturer, roller och värderingar är ofta en naturlig del av ett förändringsprojekt.

Ledarskapsutveckling
I våra uppdrag inom verksamhetsutveckling är vi kundens rådgivare vid initiering, genomförande och implementering med målet att uppnå önskad effekt på kort och lång sikt. Våra utbildningsledare och certifierade coachingkonsulter stöttar dels enskilda chefer och projektledare, dels team som ledningsgrupper, projektgrupper och arbetslag.
 
Ett urval av våra utbildningar för verksamhetsutveckling

Coachande förhållningssätt för ledare
Den här utbildningen fyller på din verktygslåda i din ledarroll och hjälper dig att stärka dina medarbetares förmåga att agera självständigt, att utvecklas och att växa genom eget ansvar. Metoder och verktyg kan användas vid utvecklingssamtal, i det ”svåra” samtalet och vid kontinuerliga uppföljningssamtal samt i daglig kommunikation med medarbetare.

Deltagare: Utbildningen vänder sig till dig som vill utveckla ditt ledarskap.
Omfattning: Två heldagar

Mentorprogram 
PEs mentorprogram omfattar gemensam start- och slutträff samt ett på förhand bestämt antal träffar mellan mentor och adept. Mentorprogrammet kan erbjudas som ett enskilt externt program, eller som ett internt program, skräddarsytt för er organisation. 

Personlig effektivitet och stresshantering
När hög arbetsbelastning påverkar resultat och hälsa på ett negativt sätt krävs förändring. Den här utbildningen hjälper dig och ditt team att skapa spelregler för ett effektivt och hållbart arbetssätt som bygger på företagskulturen och medarbetarnas egna värderingar.  Genom övningar i grupp och diskussioner skapas förståelse för teamets dynamik, styrkor och utmaningar. Målet är en sund arbetsmiljö som bygger på en stark vi-känsla samt förmåga att prioritera och delegera.

Deltagare: Team som vill effektivisera arbetssätt och stärka vi-känslan.
Omfattning: Två heldagar

Referenser inom Verksamhetsutveckling
Vi hjälper Uppsala att växa | Verksamhetsutveckling och strategiskt ledarskap, Uppsala kommun
Processledning i planeringsarbete | Strategiskt stöd, Stockholm
Visa alla referenser