Samhällsbyggnadssektorn genomgår en digital transformation. Projektengagemang skräddarsyr helhetslösningar för att möta de digitala omställningar som framtidens krav ställer. Vi hjälper våra kunder att effektivisera och kvalitetssäkra verksamheten och skapa bättre styrning, kontroll och ekonomi i projekten. Våra huvudsakliga kunder är beställarorganisationer, förvaltare och entreprenörer. 

Några av våra tjänster:

BIM-strategi
Implementering av BIM kräver mer än bara virtuella modeller. Utvärdering av projektförutsättningar, risker, identifikation och specificering av effektmål krävs. Implementeringen ställer även krav på en anpassad projektorganisation utifrån projektspecifika förutsättningar samt ett medvetet arbete med process, metodik och teknik. Vi utvecklar och sammanställer BIM-strategiska styrande dokument till er verksamhet samt säkerställer implementeringsarbetet i både verksamheten och projekten. 

BIM-samordning
PEs BIM-samordnare hjälper er att koordinera hanteringen av digitala leveranser från projektgruppens medlemmar samt är ett stöd till projektorganisationen. BIM-samordnaren har bland annat kompetens att aggregera informationsmodeller från olika discipliner och utföra kvalitetskontroller. Kvalitetskontrollerna kan bland annat vara kollisionskontroller, tillgänglighetskontroller, toleranskontroller och informationskontroller. Syftet med kvalitetskontrollerna är dels att kvalitetssäkra handlingar till produktionen för att undvika ändrings- och tilläggsarbeten som oftast generera höga projektkostnader. Dels att säkerställa att informationen från modellerna kan förvaltas på ett sätt som effektiviserar kommande skeden.

Digitaliseringsstrategi
Vi hjälper verksamheter att bli mer digitala. Utifrån verksamhetens förutsättningar och behov skräddarsyr vi en digitaliseringsstrategi med anpassade digitaliseringslösningar för just er verksamhet. 

Product Lifecykel Management, PLM
När projekt lämnas över till förvaltning ska informationen användas och förädlas i olika drift-, underhålls- och verksamhetsprocesser. Vi hjälper fastighetsförvaltare att utveckla processer som stödjer ett effektivt PLM-arbete.  Vi  hjälper även förvaltningsorganisationer i deras kravställning till projekten för att säkerställa att informationen som genereras och överlämnas ska kunna användas ur ett livscykelperspektiv.