Malagaområdet på Tjörn är ett tidigare varvsområde som nu ska bebyggas med bostäder. Som ansvarig konsult för konstruktion och geoteknik har PE tagit fram lösningar till flera utmaningar. Nu går projektet in i nästa fas och vi har fått i uppdrag att ta fram konstruktionshandlingar samt fortsättning avseende geoteknik för etapp ett.

Hela tomtområdet omfattar cirka 55 000 kvadratmeter och ska bebyggas med cirka 125 lägenheter. I vårt uppdrag inom konstruktion och geoteknik har vi utarbetat lösningar till flera utmaningar; exploateringsområdet ligger i havsmiljö vilket medför hårda krav kring vattentillstånd, det är komplicerade grundläggningsförhållanden och dålig släntstabilitet. Ett antal byggnader kommer att uppföras till hälften över vatten.

Den ursprungliga förstudien visade att det krävdes mycket spontning. För att minska påverkan på den marina miljön har vi istället utarbetat en lösning som innebär att befintlig kajkonstruktion och pålning används.

Vårt uppdrag omfattar utredning, förprojektering, geotekniska undersökningar samt statusbesiktning av kajkonstruktion med tillhörande åtgärdsförslag. Detaljplanen har nu vunnit laga kraft och vi har fått i uppdrag att ta fram konstruktionshandlingar samt fortsättning avseende geoteknik för etapp ett.