Tomtebodaskolan i Solna norr om Stockholm är en byggnad med högt kulturvärde. PE tog sig an uppgiften att agera projektledare och ta fram en programhandling för om- och tillbyggnad av den.

Tomtebodaskolan uppfördes redan 1885-1888 och användes då som skollokaler för blinda barn. Idag ägs och förvaltas byggnaden av Akademiska Hus och European Centre for Diverse prevention and Control är hyresgäst.

Då den vackra men gamla byggnaden behövde anpassas kontaktades PE. Vi fick det stora uppdraget att projektleda allt från landskapsarkitektur, el, tele, övervakning och VVS-design till riskanalys, kalkyl, konstruktion, tillgänglighet samt att ta fram en programhandling och göra byggnaden miljöcertifierad.

Tätt och innovativt samarbete
Akademiska Hus slutkund hade ett detaljerat lokalprogram med många funktioner som skulle inrymmas i befintliga lokaler samt i en nybyggnation där bygglovsytan var begränsad och skulle rymmas i angränsning till prickmark. Tillbyggnaden skulle också harmonisera med de befintliga klassiska byggnaderna som är av kulturhistoriskt värde. De befintliga byggnadernas anpassning till en modern verksamhet vad gäller teknisk prestanda och brandkrav krävde tätt innovativt samarbete både med kund och inom projekteringsgruppen.

Ett av PEs generalkonsultuppdrag
Uppdraget visade på PEs stora bredd och förmåga att ta generalkonsultuppdrag och lösningen vi presenterade innefattade alla de funktioner som kunden efterfrågade. Vi såg också till att de befintliga lokalerna och nybyggnationen uppfyller BBRs ställda krav och riktlinjer för verksamhet.

Tillbyggnaden anpassades till de befintliga byggnaderna i största möjliga mån för att inte förlora de befintliga byggnadernas form och synintryck. Den gavs även nya förbättrade kommunikationsstråk mellan de befintliga byggnaderna och ett samlat campus som var starkt efterfrågat.

Den slutgiltiga programhandlingen redovisade vilken lösning som krävdes för att uppfylla samtliga krav från Akademiska Hus slutkund samt kostnadskalkyl för den framtagna lösningen.

Illustration: Erik Hjerdin