Annika Lundkvist har arbetat som dagvattenspecialist under 18 års tid. Till PE kom hon i december 2018 då hon ville söka sig vidare till ett företag som har stort fokus på gemenskap och där man får arbeta tätt ihop. – Jag tycker det är roligt att arbeta och lösa utmaningar tillsammans, säger Annika.

Vilka arbetsuppgifter har en dagvattenspecialist?
En dagvattenspecialist kontaktar man tidigt i ett planeringsstadium för exempelvis en byggnad. Detta gör man för att få optimala lösningar för vatten redan från början och för att undvika att vatten ska svämma över på marken där man ska bygga. Det kan till exempel vara en kommun som kontaktar oss för att få hjälp med en detaljplan eller en exploatör som vill exploatera en plats. Vår input kan bestämma var man sedan ska placera byggnader och var man ska avsätta mark för att hantera dagvattnet.

Varför ville du bli dagvattenspecialist?
Jag studerade på programmet Samhällsbyggnadsteknik med inriktning Teknisk MiljövårdLuleå Tekniska Universitet. Sedan examen för 18 år sedan har jag arbetat som VA-ingenjör med fokus på dagvatten, en så kallad dagvattenspecialist. Jag ville arbeta med dagvattenfrågor för att det alltid händer mycket kring det i jämförelse med exempelvis spillvatten – och under min karriär har det verkligen gjort det. Klimatet har förändrats med fler översvämningar som följd och det kommer därför ständigt nya vattendirektiv, krav och riktlinjer som vi måste ta hänsyn till. Man måste helt enkelt tänka på ett nytt sätt idag kring hur man bygger för att inte förorena vattnet.

Vad är det bästa med ditt yrke?
Det bästa med mitt yrke är att det är betydelsefullt. Det jag och mina kollegor gör påverkar vår miljö och vattenkvalitet till det bättre. Jag tycker också att det är väldigt roligt att arbeta och lösa utmaningar tillsammans.

Vad är det bästa med att arbeta på PE?
Innan jag kom till PE i december har jag jobbat på ännu större konsultföretag. Jag valde dock att gå vidare då det blev opersonligt och det är nu mycket trevligare att jobba på PE som åtminstone är ett litet mindre företag. Vi dagvattenspecialister sitter dessutom ihop med både landskapsarkitekter och VA-ingenjörer med andra inriktningar. Att vi sitter nära och gör saker ihop bidrar till ett effektivt arbetssätt då vi enklare kan lösa eventuella problem tillsammans.  

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?
En typisk arbetsdag sitter jag inne på kontoret och går på möten. Jag gör också platsbesök även om jag inte gör det allt för ofta. Under ett sådant besök undersöker jag platsen och letar efter brunnar, ledningar och vatten samt tittar på hur marken lutar. Man kan säga att jag undersöker sådant som inte alltid syns på ritningar. Detta gör jag för att få en uppfattning om området, för att kunna göra beräkningar på lutningar och ytor och därefter kunna skapa en lösning som specifikt passar in just på denna plats. En sådan lösning kallas för dagvattenanläggning och handlar om hur vatten rinner och renas naturligt i marken eller via exempelvis en konstgjord park. Dagvattenanläggningar renar vattnet innan det rinner ut i vattendraget och kan ha formen av bland annat ett dike eller en rabatt.

Vilket är det roligaste projektet du har medverkat i?
Jag kan inte välja ett specifikt projekt då jag oftast jobbar med fem-sex stycken roliga projekt samtidigt men jag tycker väldigt mycket om att arbeta med dammar. Detta för att man konkret kan se framför sig vad man har gjort. Att bygga dammar är också väldigt utmanande och att skapa ett bra dammsystem tillsammans med sina kollegor är verkligen en belöning för mig.

Ett intressant dammprojekt som jag medverkat i är Rosersbergs logistikcentrum som ligger i ett jättestort industriområde. Där har jag varit med och tagit fram hela vattensystemet och dammsystem. Det mest intressanta med det här projektet är att mätningar visar att bottensedimentet i vattendraget har förbättrats genom våra framtagna system – trots att dagvattnet kommer från ett stort industriområde.